Twoje zgody

WYRAŻAM ZGODĘ, aby moje dane były przetwarzane przez AG Grzejniki Design Łukasz Sosnowski Anita Dejnacka Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie 00-716,ul. Bartycka 24/26 lok. 211 REGON 520914855, NIP 5213951791, w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się z wykorzystaniem oprogramowania stosowanego przez zeliwnegrzejniki.pl oraz z użyciem narzędzi Google Analitics (w tym służących do remarketingu), Facebook , a ich konsekwencją będzie otrzymywanie bardziej spersonalizowanych treści prezentowanych przez portal.Pozyskane dane będą wykorzystywane do celów prowadzenia statystyk ,analityki ,marketingu portalu. Opisane narzędzia pozwolą także na polepszanie jakości prezentowanych mi treści i świadczonych na moją rzecz usług przez portal.

NIE WYRAŻAM ZGODY, NIP 6342327026, AG Grzejniki Design Łukasz Sosnowski Anita Dejnacka Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie 00-716,ul. Bartycka 24/26 lok. 211 REGON 520914855, NIP 5213951791, w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Jednocześnie, oświadczam że zostałem/am poinformowany/na, że cofnięcia zgody dokonać można dokonać przez kliknięcie w przycisk „Nie wyrażam zgody”.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera określenie przyjętych przez AG Grzejniki Design Łukasz Sosnowski Anita Dejnacka Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie 00-716, ul. Bartycka 24/26 lok. 211 REGON 520914855, NIP 5213951791, (dalej Administrator), zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników portalu zeliwnegrzejniki.pl(dalej: „Portal”).

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających Portal i korzystających z usług na nim oferowanych.

Jest również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z:

Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: RODO).

Dane osobowe

1. Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt. 1) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest: AG Grzejniki Design Łukasz Sosnowski Anita Dejnacka Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie 00-716,ul. Bartycka 24/26 lok. 211 REGON 520914855, NIP 5213951791, adres e-mail w sprawach ochrony danych osobowych kontakt@zeliwnegrzejniki.pl

Podstawa, cel i zakres przetwarzania

3. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w pozostałych przypadkach.

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy świadczenia usługi realizowanej za pośrednictwem Portalu lub w celu wskazanym w odpowiedniej zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika Portalu.

5. Administrator podejmuje wobec osób, które wyraziły zgodę ,działania określone mianem profilowania, gdzie „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny jej osobistych preferencji, zainteresowań. Profilowanie danych wykorzystywane jest do lepszego rozpoznawania potrzeb Użytkowników i lepszego doboru ofert dla zainteresowanych Użytkowników.

6. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na profilowanie, Administrator danych, zgodnie z art. 22 ust. 3 RODO wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą , prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji o profilowaniu. Osoba podlegająca profilowaniu może się kontaktować w sprawach realizacji swoich praw pod adresem mailowym: rodo@zeliwnegrzejniki.pl

7. Portal gromadzi następujące dane osobowe użytkowników :

Dla osób prywatnych:

Imię, nazwisko; Adres;Adres e-mail; Numer telefonu .

Dla firm:

Nazwa Firmy ,Imię, nazwisko; Adres ;Adres e-mail; Numer telefonu;

8. Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę i utrzymanie Portalu, tj. obsługę prawną, podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo – księgowej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną i podmioty będące właścicielami oprogramowania do profilowania, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług.

9. Dane osobowe Użytkowników Portalu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy ich celem jest profilowanie, oraz w sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, obligujących administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

10. Administrator gromadzi tzw. logi Portalu, dotyczące prawidłowego działania Portalu i bezpieczeństwa (w tym adresy IP komputerów wchodzących na stronę) jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Portalu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Portal.

Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych
Zgodnie z art. 15–22 RODO każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
Zgodnie z art. 15 RODO Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;

c) osoba, której dane dotyczą, na mocy art. 21 ust. 1 RODO wnosi sprzeciw, wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:

– kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: rodo@zeliwnegrzejniki.pl. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji, winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji na Portalu. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną, wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list polecony zawierający takie żądanie.

8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań, poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).

Zabezpieczenia

1. Portal zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:

1.
Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Portalu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa;

2.
Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

3.
W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Portalu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

4.
Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

Niektóre obszary i funkcje Portalu mogą wykorzystywać tzw. cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku.

Cookies:

1. Portal korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywanych do czasu opuszczenia lub zamknięcia przeglądarki) oraz „stałych” (zapisywanych na komputerze Użytkownika na określony czas).

2. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji danej przeglądarki internetowej, m.in.:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

3. Wyłączenie plików cookies spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności Portalu.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach Portalu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Portalu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu na osobę trzecią oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.